รหัสผู้ใช้ :   DOC ตามด้วยตัวเลข 6 หลัก  
หมายเลขบัตรประชาชน :   ตัวเลข 13 หลัก