รหัสผู้ใช้ :   DOL ตามด้วยตัวเลข 6 หลัก  
หมายเลขบัตรประชาชน :   ตัวเลข 13 หลัก